UCHWAŁA ZGROMADZENIA OGÓLNEGO SĘDZIÓW OKRĘGU SŁUPSKIEGO.

Sędziowie Sądu Okręgowego w Słupsku oraz przedstawiciele Sędziów Sądów Rejonowych w Bytowie, Człuchowie, Chojnicach, Miastku, Lęborku i Słupsku wyrażają stanowczy i zdecydowany sprzeciw dla praktyki odwoływania w trakcie kadencji prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych, bez uzasadnienia podejmowanych decyzji. Takie działanie godzi w zasadę jawności życia publicznego i transparentności podejmowanych decyzji personalnych, których motywy powinny być znane nie tylko środowisku sędziowskiemu, ale przede wszystkim opinii publicznej. Nie do przyjęcia jest także praktyka informowania o zmianach kadrowych za pośrednictwem mediów, przed doręczeniem decyzji zainteresowanemu sędziemu lub z uzasadnieniem odsyłającym do braku nadzoru tych organów nad dyrektorami sądów, w sytuacji gdy odwoływani prezesi sądów nie byli uprawnieni do sprawowania nadzoru administracyjnego nad dyrektorami, którzy w zakresie zarządzania majątkiem Skarbu Państwa podlegali Ministrowi Sprawiedliwości. Zgromadzenie wyraża również stanowczy sprzeciw wobec treści komunikatów publikowanych na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości, które zastępując uzasadnienie zmian kadrowych w sądach godzą w dobra osobiste sędziów. Tego rodzaju praktyki są niezgodne z dobrymi obyczajami, zaprzeczają regułom demokratycznego państwa prawa. Zmierzają bezpośrednio do podporządkowania sądów władzy wykonawczej. Jako uwłaczające etyce i godności urzędu sędziego Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Słupsku traktuje działania sędziów, które polegają na nieformalnym ustalaniu kandydatur na miejsce legalnie wybranych organów sądowych, podejmowane w trakcie trwania kadencji urzędujących prezesów sądów. Apelujemy do wszystkich sędziów o nie uczestniczenie w tego rodzaju postępowaniach, naruszających ślubowanie sędziego oraz o nie przyjmowanie propozycji objęcia zwolnionych w powyższy sposób stanowisk. Zgromadzenie stoi na stanowisku o konieczności nieprzyjmowania ustaw o Sądzie Najwyższym, oraz o Krajowej Radzie Sądownictwa w proponowanym kształcie. Zgadza się z tymi stanowiskami, które przestrzegają, że przyjęcie proponowanych zmian będzie oznaczało wyjście Polski z kręgu zachodniej kultury prawnej. Będzie równoznaczne ze złamaniem podstawowych standardów ochrony prawnej obywateli, w postaci prawa do rzetelnego procesu przed niezawisłym i bezstronnym sądem, wynikającego z art. 45 Konstytucji RP i art. 10 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Bez niezależnych sądów nie ma demokracji, należytego poziomu ochrony praw i wolności obywatelskich, ani też szacunku dla godności ludzkiej. Zalegalizowanie proponowanych zmian oznaczać będzie przejście z systemu opartego na zasadzie trójpodziału władzy do systemu monowładzy. Dlatego Zgromadzenie popiera apele kierowane do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o zawetowanie niekonstytucyjnych ustaw o Sądzie Najwyższym oraz o Krajowej Radzie Sądownictwa. Zgromadzenie popiera natomiast zaangażowanie sędziów mające na celu przybliżania społeczeństwu, w tym dzieciom i młodzieży problematyki praktycznego wymiaru obowiązywania Konstytucji RP. Zachęcamy sędziów do aktywnego wspierania środowisk lokalnych w akcjach promowania świadomego obywatelstwa i zachęcania młodych ludzi do większego zainteresowania się sprawami publicznymi w duchu poszanowania prawa. Zgromadzenie Ogólne zobowiązuje jednocześnie władze Sądu Okręgowego w Słupsku do przesłania niniejszych uchwał Prezydentowi RP, Marszałkom Sejmu i Senatu RP, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Sprawiedliwości, I Prezesowi Sądu Najwyższego, Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, Prezesom Sądów Apelacyjnych i Okręgowych, Przewodniczącemu Krajowej Rady Prokuratorów, Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej, Prezesowi Krajowej Rady Radców Prawnych, Prezesowi Krajowej Rady Notarialnej oraz do umieszczenia podjętej uchwały na stronie internetowej Sądu.

ZABAWNI LUDZIE W TOGACH Z SR CZLUCHOW !

„Prawo służy nam wszystkim i powinno regulować życie społeczne kierując się…


Uwaga! W internecie pojawiają się coraz częściej obrońcy kobiecej czci. Krzsztof Blaszke, to ten z blaszanym nocnikiem na peeselowskiej łepetynie i Marek Kowalski, inteligent z amsterdamskiej komuny.

blaszke                    idealny-poranek

Krzysztof Blaszke to developer IT, a Marek Kowalski to zwykły bucek. Znają się na kobietach jak nikt na świecie, szczególnie na tych z byłych pegeerów. Wielkie brawa, dla Polskiej Polityki Ludowo Demokratycznej i dla Lecha Wałęsy, który wraz z rodziną przewodzi w tym towarzystwie. 


„Prawo służy nam wszystkim i powinno regulować życie społeczne kierując się aktualnym stanem wiedzy i humanistyczną moralnością, nie zaś w oparciu o… – Krzysztof Blaszke – Google+

Źródło: „Prawo służy nam wszystkim i powinno regulować życie społeczne kierując się…


 

Euro – Polish drama psychological


In the main hall of the Hilton Hotel in Brussels, to the bar go four Polish gentlemen on behalf of the PSL. They sit at the bar and ordered the most expensive alcohol. Cognac with a crown, Whisky Highland Park, Metaxa from Olympus and other equally expensive. And drink. Each drink what he ordered at the bartender. After two hours, the first of the four gentlemen rises slightly shaky voice says.

– Gentlemen, today I’ve had enough, I’m going to sleep. And went.

After another hour, just doing, next gentelmen. And in about fifteen minutes after, two men, the third rose from the stool and said.

– I’m leaving.

The last gentleman sitting at the bar over the last tumbler, Polish Wyborowa and slowly sipped the crystal cold alcohol. And suddenly came to him and said the barmaid.

– Dear Sir, already close, hier ist Rechnung.

She put a piece of paper in front of a gentleman, amounting to the sum of 50 000 $. The gentleman looked at the numbers, smiled and said to the bartender.

– Das ist ummeglich is some misunderstanding, I just I ordered these two half-liter of Wyborowa, which should not cost more than $ 100


W holu głównym hotelu Hilton w Brukseli, w barze spotyka się czterech polskich dżentelmenów z ramienia PSL. Siadają przy barze i zaczynają kolejno zamawiać najdroższe trunki. Koniaki z koroną, Whisky Highland Park, Metaxę z Olimpu i inne równie drogie. I piją. Każdy pije to co zamówił u barmanki. Po dwóch godzinach biesiady pierwszy z czwórki dżentelmenów wstaje i lekko chwiejnym głosem mówi.

– Panowie, na dzisiaj mnie już wystarczy, idę spać. I poszedł.

Po następnej godzinie podobnie postąpił następny. A w jakieś piętnaście minut po nim trzeci powstał ze stolca i powiedział.

– Wychodzę.

Ostatni dżentelmen siedział przy barze nad ostatnią szklaneczką, polskiej Wyborowej i powoli sączył krystalicznie zimny płyn. I nagle, ni z tego ni z owego, podeszła do niego barmanka i powiedziała.

– Dear Sir, już zamykamy, hier ist Rechnung.

I położyła przed dżentelmenem świstek papieru opiewający na kwotę 50 000$. Dżentelmen spojrzał na cyfry, uśmiechnął się do barmanki i powiedział.

– Das ist ummeglich, to jakieś nieporozumienie, ja zamawiałem jedynie te dwie półlitrówki Wyborowej, które nie powinny kosztować więcej, niż 100$.


I hope that the European MEPs are not fools would support my petition to vote.


Polish fairy tales


Once, long ago in America, on Lake Michigan. They lived there himself, the old man and woman. Polish immigrants emigrated w1996. An old man walked every day to catch fish on Lake Michigan. Once, he managed to catch goldfish. And the goldfish with a human voice to it began broadcasting. Let me fulfill your three wishes. Alright. He gave the answer, a Polish immigrant, and he said. Let them, instead of water in Lake Michigan will be booze. Fish waved dorsal fin and said . Angler in Lake Michigan is already booze. The second request please. The fisherman thought for a second and said. May, in the river St. Lawrence from Michigan to Niagara Falls, instead of water will be booze. Fish again waved fin, like a good fairy broom and said. Angler from that moment on river St. Lawrence is booze. The third request, please. Olek, because it was the name of the Polish angler, long wondered the third wish, because he knew a Russian fairy tale about the golden fish. In the end, he said. Gold little fish, throw in it yet, half a liter of „Żytnia”

Kiedyś bardzo dawno temu w Ameryce, nad jeziorem Michigan, żyli sobie dziad i baba, imigranci z Polski, rocznik 1996. Dziad co dziennie chodził łapać rybki nad jeziorko Michigan. Pewnego razu, udało mu się złapać złotą rybkę. I ta złota rybka, ludzkim głosem do niego zaczęła nadawać. Puść mnie to spełnię twoje trzy życzenia. No dobra, zgodził się emigrant z Polski i powiedział. Niech zamiast wody w jeziorze Michigan będzie wóda. Rybka machnęła płetwą grzbietową i powiedziała. Wędkarzu, w jeziorze Michigan już jest wóda, drugie życzenie proszę. Rybak zastanowił się sekundeczkę i powiedział. Niech w rzece Św. Wawrzyńca od Michigan do wodospadu Niagara, zamiast wody będzie wóda. Rybka ponownie zamachała płetwą, jak dobra wróżka miotłą i powiedziała. Wędkarzu od tego momentu w rzeczce Św. Wawrzyńca jest wóda, trzecie życzenie poproszę. Olek, bo tak miał na imię wędkarz z Polski, długo się zastanawiał nad trzecim życzeniem, ponieważ znał ruską bajkę o złotej rybce. W końcu powiedział, złota rybko, dorzuć do tego jeszcze, pół litra Żytniej.


+KazimierzBoroszko and the whole Poland


Odezwa Lecha Walesy do narodu polsiego


Panie Mecenasie,
 
propszę poinformować swoich najlepszych klientów o ich statusie prawnym na dzień 06 września 2016.
 
A wygląda on tak:
Rozumiem, że mój brat, Jarosław Wojewódzki i jego żonka, w obliczu totalnej rewolucji, spieniężą wszystkie swoje nieruchomości i nieruchomości Sary i Jana Rogało. Następnie pieniądze przeleją na moje zagraniczne konta bankowe. To jest jedyna szansa dla nich, że ja jako człowiek uczciwy i czysty pod względem prawa, kupię gospodarstwo rolne w okolicach Warszawy ( już w roku 2013, upatrzyłem kilka hektarków, w granicach dzielnicy Włochy, niedaleko salonu Daimler) i im wydzierżawię, aby mogli spokojnie pracować na roli i nie korumpować się więcej.

 


 PARLAMEN

Przypadki rodziny Wałęsów – SE.pl

O dzieciach Lecha Wałęsy (73 l.) i ich życiu już nieraz było głośno. Teraz „bohaterem” jest 19-letni wnuk Dominik.

Źródło: Przypadki rodziny Wałęsów – SE.pl


rodzina-walesa_26302997Family Walesa in Poland everyone knows. Each of them has something on his conscience. The worst of them is Jarosław Wałęsa (middle photo). He is a Member of the EP. He know from the beginning of the multi-million corruption and fraud in Pomerania (Poland).

 


 

It is a further part of the tale of hooligans


It is a further part of the tale of hooligans. He spoke this, Alyosha Awdieyev. And it was so. Two hooligans from Odessa stole a barrel of alcohol. They, Alcohol sold and with the money bought alcohol and drank everything. + Kazimierz Boroszko and the entire Polish crying with laughter. Luc Horohowski, Jew and hooligans, were without a cent in his pock

Jest dalsza część bajki o żulikach. Opowiadał to Alosza Awdieyev. A było to tak. Dwóch żulików z Odessy ukradli beczkę spirytusu. Spirytus sprzedali a pieniądze przepili. +Kazimierz Boroszko i cała Polska płakała ze śmiechu. Łuć Horohowski, Żyd i Chuligani, zostali bez jednego centa w kieszeni.


Minister Dariusz Rosati nie odbiera telefonicznych połączeń, olewa.


Dear Minister,
in Thursday’s issue of the Republic of August 18, 2016 she published an interview with a person of the Lord on EU policy and Polish voice in the structures of the EU.
Szanowny Panie Ministrze,
we czwartkowym wydaniu Rzeczpospolitej z dnia 18 sierpnia 2016 ukazał się wywiad z Pańską osobą na temat polityki EU i polskiego głosu w strukturach EU.
Skan_20160823-1136
Skan_20160823-1139
 

Your position in the case in its entirety, is confirmed by the facts. Poland loses, because corruption and disregard for EU law has become widespread. It did not happen, however, from year to year. Pathological state, by Polish politicians and officials lasts at least since 2004. The evidence for this thesis are in links as follows:

Pańskie stanowisko w sprawie w całej rozciągłości, znajduje potwierdzenie w faktach. Polska traci, ponieważ korupcja i lekceważenie unijnego prawa stało się nagminne. Nie stało się to jednak z roku na rok. Patologiczne traktowanie panstwa przez polskich polityków i urzędników trwa co najmniej od roku 2004. Dowody na taką tezę znajdują się w hipełączach jak niżej:
Dowody na to, że korupcja dotyka polskich eruopeputowanych, znajdują się hiperłączach niżej:
 
To confirm that the Polish corruption destroys the European financial system is an example of a budget of one of the Polish municipalities (such municipalities as Człuchów all):
Na potwierdzenie, że polska korupcja niszczy europejski system finansowy, to przykładowy budżet jednej z polskich gmin (takich gmin, jak Człuchów, są wszystkie):
 
 
Sir, I understand that we care, that Poland was again perceived as a country of law. In such a situation, I am counting on the Lord’s quick support of my petition in the EU.
Rozumiem  Panie Ministrze, że nam zależy, aby Polska była ponownie postrzegana jako kraj prawa. W takiej sytuacji, liczę na Pańskie szybkie poparcie mojej petycji w EU. Czekam dwa dni na odpowiedź z Pańskiej strony, co PO, PiS, PSL i SLD, zamierząją zrobić z moją petycją.