„Prawo służy nam wszystkim i powinno regulować życie społeczne kierując się…


Uwaga! W internecie pojawiają się coraz częściej obrońcy kobiecej czci. Krzsztof Blaszke, to ten z blaszanym nocnikiem na peeselowskiej łepetynie i Marek Kowalski, inteligent z amsterdamskiej komuny.

blaszke                    idealny-poranek

Krzysztof Blaszke to developer IT, a Marek Kowalski to zwykły bucek. Znają się na kobietach jak nikt na świecie, szczególnie na tych z byłych pegeerów. Wielkie brawa, dla Polskiej Polityki Ludowo Demokratycznej i dla Lecha Wałęsy, który wraz z rodziną przewodzi w tym towarzystwie. 


„Prawo służy nam wszystkim i powinno regulować życie społeczne kierując się aktualnym stanem wiedzy i humanistyczną moralnością, nie zaś w oparciu o… – Krzysztof Blaszke – Google+

Źródło: „Prawo służy nam wszystkim i powinno regulować życie społeczne kierując się…


 

Euro – Polish drama psychological


In the main hall of the Hilton Hotel in Brussels, to the bar go four Polish gentlemen on behalf of the PSL. They sit at the bar and ordered the most expensive alcohol. Cognac with a crown, Whisky Highland Park, Metaxa from Olympus and other equally expensive. And drink. Each drink what he ordered at the bartender. After two hours, the first of the four gentlemen rises slightly shaky voice says.

– Gentlemen, today I’ve had enough, I’m going to sleep. And went.

After another hour, just doing, next gentelmen. And in about fifteen minutes after, two men, the third rose from the stool and said.

– I’m leaving.

The last gentleman sitting at the bar over the last tumbler, Polish Wyborowa and slowly sipped the crystal cold alcohol. And suddenly came to him and said the barmaid.

– Dear Sir, already close, hier ist Rechnung.

She put a piece of paper in front of a gentleman, amounting to the sum of 50 000 $. The gentleman looked at the numbers, smiled and said to the bartender.

– Das ist ummeglich is some misunderstanding, I just I ordered these two half-liter of Wyborowa, which should not cost more than $ 100


W holu głównym hotelu Hilton w Brukseli, w barze spotyka się czterech polskich dżentelmenów z ramienia PSL. Siadają przy barze i zaczynają kolejno zamawiać najdroższe trunki. Koniaki z koroną, Whisky Highland Park, Metaxę z Olimpu i inne równie drogie. I piją. Każdy pije to co zamówił u barmanki. Po dwóch godzinach biesiady pierwszy z czwórki dżentelmenów wstaje i lekko chwiejnym głosem mówi.

– Panowie, na dzisiaj mnie już wystarczy, idę spać. I poszedł.

Po następnej godzinie podobnie postąpił następny. A w jakieś piętnaście minut po nim trzeci powstał ze stolca i powiedział.

– Wychodzę.

Ostatni dżentelmen siedział przy barze nad ostatnią szklaneczką, polskiej Wyborowej i powoli sączył krystalicznie zimny płyn. I nagle, ni z tego ni z owego, podeszła do niego barmanka i powiedziała.

– Dear Sir, już zamykamy, hier ist Rechnung.

I położyła przed dżentelmenem świstek papieru opiewający na kwotę 50 000$. Dżentelmen spojrzał na cyfry, uśmiechnął się do barmanki i powiedział.

– Das ist ummeglich, to jakieś nieporozumienie, ja zamawiałem jedynie te dwie półlitrówki Wyborowej, które nie powinny kosztować więcej, niż 100$.


I hope that the European MEPs are not fools would support my petition to vote.


Polish fairy tales


Once, long ago in America, on Lake Michigan. They lived there himself, the old man and woman. Polish immigrants emigrated w1996. An old man walked every day to catch fish on Lake Michigan. Once, he managed to catch goldfish. And the goldfish with a human voice to it began broadcasting. Let me fulfill your three wishes. Alright. He gave the answer, a Polish immigrant, and he said. Let them, instead of water in Lake Michigan will be booze. Fish waved dorsal fin and said . Angler in Lake Michigan is already booze. The second request please. The fisherman thought for a second and said. May, in the river St. Lawrence from Michigan to Niagara Falls, instead of water will be booze. Fish again waved fin, like a good fairy broom and said. Angler from that moment on river St. Lawrence is booze. The third request, please. Olek, because it was the name of the Polish angler, long wondered the third wish, because he knew a Russian fairy tale about the golden fish. In the end, he said. Gold little fish, throw in it yet, half a liter of „Żytnia”

Kiedyś bardzo dawno temu w Ameryce, nad jeziorem Michigan, żyli sobie dziad i baba, imigranci z Polski, rocznik 1996. Dziad co dziennie chodził łapać rybki nad jeziorko Michigan. Pewnego razu, udało mu się złapać złotą rybkę. I ta złota rybka, ludzkim głosem do niego zaczęła nadawać. Puść mnie to spełnię twoje trzy życzenia. No dobra, zgodził się emigrant z Polski i powiedział. Niech zamiast wody w jeziorze Michigan będzie wóda. Rybka machnęła płetwą grzbietową i powiedziała. Wędkarzu, w jeziorze Michigan już jest wóda, drugie życzenie proszę. Rybak zastanowił się sekundeczkę i powiedział. Niech w rzece Św. Wawrzyńca od Michigan do wodospadu Niagara, zamiast wody będzie wóda. Rybka ponownie zamachała płetwą, jak dobra wróżka miotłą i powiedziała. Wędkarzu od tego momentu w rzeczce Św. Wawrzyńca jest wóda, trzecie życzenie poproszę. Olek, bo tak miał na imię wędkarz z Polski, długo się zastanawiał nad trzecim życzeniem, ponieważ znał ruską bajkę o złotej rybce. W końcu powiedział, złota rybko, dorzuć do tego jeszcze, pół litra Żytniej.


+KazimierzBoroszko and the whole Poland


Przypadki rodziny Wałęsów – SE.pl

O dzieciach Lecha Wałęsy (73 l.) i ich życiu już nieraz było głośno. Teraz „bohaterem” jest 19-letni wnuk Dominik.

Źródło: Przypadki rodziny Wałęsów – SE.pl


rodzina-walesa_26302997Family Walesa in Poland everyone knows. Each of them has something on his conscience. The worst of them is Jarosław Wałęsa (middle photo). He is a Member of the EP. He know from the beginning of the multi-million corruption and fraud in Pomerania (Poland).

 


 

Minister Dariusz Rosati nie odbiera telefonicznych połączeń, olewa.


Dear Minister,
in Thursday’s issue of the Republic of August 18, 2016 she published an interview with a person of the Lord on EU policy and Polish voice in the structures of the EU.
Szanowny Panie Ministrze,
we czwartkowym wydaniu Rzeczpospolitej z dnia 18 sierpnia 2016 ukazał się wywiad z Pańską osobą na temat polityki EU i polskiego głosu w strukturach EU.
Skan_20160823-1136
Skan_20160823-1139
 

Your position in the case in its entirety, is confirmed by the facts. Poland loses, because corruption and disregard for EU law has become widespread. It did not happen, however, from year to year. Pathological state, by Polish politicians and officials lasts at least since 2004. The evidence for this thesis are in links as follows:

Pańskie stanowisko w sprawie w całej rozciągłości, znajduje potwierdzenie w faktach. Polska traci, ponieważ korupcja i lekceważenie unijnego prawa stało się nagminne. Nie stało się to jednak z roku na rok. Patologiczne traktowanie panstwa przez polskich polityków i urzędników trwa co najmniej od roku 2004. Dowody na taką tezę znajdują się w hipełączach jak niżej:
Dowody na to, że korupcja dotyka polskich eruopeputowanych, znajdują się hiperłączach niżej:
 
To confirm that the Polish corruption destroys the European financial system is an example of a budget of one of the Polish municipalities (such municipalities as Człuchów all):
Na potwierdzenie, że polska korupcja niszczy europejski system finansowy, to przykładowy budżet jednej z polskich gmin (takich gmin, jak Człuchów, są wszystkie):
 
 
Sir, I understand that we care, that Poland was again perceived as a country of law. In such a situation, I am counting on the Lord’s quick support of my petition in the EU.
Rozumiem  Panie Ministrze, że nam zależy, aby Polska była ponownie postrzegana jako kraj prawa. W takiej sytuacji, liczę na Pańskie szybkie poparcie mojej petycji w EU. Czekam dwa dni na odpowiedź z Pańskiej strony, co PO, PiS, PSL i SLD, zamierząją zrobić z moją petycją.

My obywatele polscy musimy sobie wzajemnie pomagać w trudnych czasach walki z neokomunizmem.


Kazimierz Wojewódzk  16:56

+Mieczyslaw Niemczyk Niemczyk Panie Niemczyk, pozostała Panu w takiej sytuacji Unia Europejska. Innego wyjścia Pan już nie masz.

https://kw107.wordpress.com/home/my-affairs/  + https://kw107.files.wordpress.com/2015/10/pe.pdf   + https://petiport.secure.europarl.europa.eu//petitions/pl/main

Dostaniesz Pan po złożeniu petycji poświadczenie i będziesz Pan musiał cierpliwie czekać, i nie robić hejtów internetowych z byle jakiego powodu

A I JESZCZE JEDNA BARDZO WAŻNA INFORMACJA! NIE ZAPOMNIJ PAN NAPISAĆ, WNIOSEK O WŁĄCZENIE POLSKICH I AMERYKAŃSKICH MEPSÓW Z OBRAD KOMISJI PETYCJI.


Polish political fable


THE ENGLISH VERSION OF THE FAIRY TALE

Entry concerns + Kazimierz Boroszko from Sopot, today from Las Vegas and people around the world who like „Polish fairy tales.” My grandmother, Barbara Koch told once the true, pre-war history of Galicia, Lviv. Two Lviv hooligans came up with the idea to rob the most expensive speculation Jewish. They found among the tramps form a total idiot, called „Luc Horohowski.” Luc, as any idiot, pretended to be someone else than it is. Namely, he pretended Polish Count. Well enough to be at this point, he played the role of life. Hooligans, few grajcarów invested in the project and they bought for idiot, a new suit in a Jewish shop, which they intended to rob. Scammers pretend the service sire. They went by carriage to the Jew shopping. This consisted in the fact that Luc walked through the store, assisted by a Jew and showed the finger, which coats, suits, shirts and shoes will be bought. Service, sire, in the form of hooligans wearing bought things for carriage. When the carriage was full, fraudsters quickly chased the horses with his whip and drove off in an unknown direction (in those days there was no satellite navigation and google was not even a way to determine the site of the world in which they went). Luc and Jew were alone, face to face, in an empty store. I sometimes wonder whether the same is not our image of freedom and solidarity

POLSKA WERSJA BAJKI

Wpis dotyczy +Kazimierz Boroszko z Sopotu, dzisiaj Las Vegas i osób z całego świata, które lubią „bajki polskie”. Moja babka, Barbara Koch opowiadała kiedyś prawdziwą, przedwojenną historię galicyjską, ze Lwowa. Dwóch lwowskich chuliganów wpadło na pomysł aby obrabować najdroższy geszeft żydowski. Znaleźli pośród kloszardów postać totalnego idioty, zwanego „Łuć Horohowski”. Łuć, jak każdy idiota, udawał, że jest kimś innym, niż jest. Mianowicie, udawał polskiego hrabiego. Dość dobrze, należy w tym miejscu zaznaczyć, grał tą rolę życiową. Chuligani, zainwestowali parę grajcarów w przedsięwzięcie i kupili idiocie, nowy garnitur w żydowskim sklepie, który zamierzali okraść. Sami poprzebierali się, za służbę jaśnie pana. Udali się powozem do Żyda na zakupy. Polegało to na tym, że Łuć chodził po sklepie w asyście Żyda i pokazywał palcem, które płaszcze, garnitury, koszule i buty będzie kupował. Służba, jaśnie pana, pod postacią chuliganów, nosiła kupione rzeczy do bryczki. Gdy bryczka była pełna, oszuści szybko pogonili konie batem i odjechali w nieznanym kierunku (w owych czasach nie było jeszcze nawigacji satelitarnej google i nie było nawet mowy aby ustalić stronę świata w którą pojechali). Łuć i Żyd zostali sami, face to face, w pustym sklepie. Zastanawiam się czasami, czy podobnie nie jest z naszą ikoną wolności i solidarności.


„Honorowy obywatel Warszawy nie ma swojego pomnika w mieście” – Fakty po Faktach

Źródło: „Honorowy obywatel Warszawy nie ma swojego pomnika w mieście” – Fakty po Faktach

Brawo dla pani Prezydent Warszawy za to, że tak dzielnie walczy z samowolą, która została posadowiona pod postacią kamienia upamiętniającego Lecha Kaczyńskiego na Krakowskim Przedmieściu. Bardzo mądre słowa prawdy powiedziała Hania, że władza może wszystko, a zwykły obywatel jest bezsilny.

Od czterech lat walczę z samowolą dokonaną przez władze lokalne pod postacią biogazowni. Obiekty takie zagrażają bezpieczeństwu, ponieważ znajdują się na terenie inwestycji zbiorniki z gazem i wymagany jest tzw. pas bezpieczeństwa w odleglości 300m, od każdej nieruchomości nie związanej z inwestycją. Od mojej działki obiekt ten stoi w odleglóści 240m.

Jeżeli władza dalej będzie lekceważyć sobie prawo, dojdzie do samosądów i wymierzania sprawiedliwości wedle swojego „widzi misię”

A widzi mi się, że należy nawbijać prętów ze stali zbrojeniowej φ8 mm w plantację kukurydzy,  której kiszonka jest komponentem paliwowym w tego typu obiektach.

Jeżeli sprawa jest o prezydentów polskich, bo taki temat był dominujący w relacji telewizyjnej TVN.

Odpowadam natychmiast posłowi i ministrowi. Wszyscy polscy prezydenci byli do „bani”, użyłem rosyjskiego słowa „bani”, aby nie użyć polskiego niecenzurowanego słowa zaczynającego się na literkę „d”. Oprócz prezydenta Andrzeja Dudy. Ostatnie zdanie, świadczy o tym, że jestem osobą poprawną politycznie i przestrzegam zapisu w konstytucji, że nie należy orażać głowy państwa, na podobnej zasadzie, jak w United Kingdom, nie wolno obrażać Elżbiety II.

Dowody rzeczowe na to, że wszyscy polscy prezydenci byli do bani są aż nadto widoczne.

Zaczynając od Kwaśniewskiego, przedstawiał się jako mgr i absolwent Prawa i Administracji na UG, a okazało się, że jest tylko zwykłm działaczem SZSP, czyli potocznie zwanym FDJlerem. Po za tym, obiecał przed kamerami TVN, że potrafi zaśpiewać i zatańczyć. Pojechał do US i nic. Nie ma ani jednego singla z jego utworami.

O Lechu Kaczyńskim, nic złego nie da się powiedzieć, ponieważ polska tradycja narodowa nakazuje, aby  zmarłych źle nie wspominać.

Jeżeli sprawa jest o światowej sławie nazwisku i prezydencie Lechu Wałęsie, można było by napisać całą książkę jego zasług w dziedzinie pop rozrywki. Jego aforyzmy i inne takie, jak pierwszy z brzegu przykład „Nie chcę, ale muszę” (po co platforma robi sobie chocki klocki, z Andrzeja Dudy, że słucha się jedynie Jarosława Kaczyńskiego, pewnie też nie chce ale musi) i następny skecz, rozpoznawany nawet w Union Parliament. „Jestem za, a nawet przeciw„. A z ostatniej chwli, ukazał się polskiemu społeczeństwu w Oliwie, jako partyzant Che Guevara z El Comendante, Mieciem Wachowskim.

No to niech se Pawełek Olszewski i Wiceminister Sprawiedliwości przeczytają to co powinni, bo może są jeszcze bardziej śmieszni, niż wszyscy polscy prezydenci razem wzięci!

Lech Walesa


As for binding to the telephone conversation of 8 August 2016 from the duty officer in the CPP Człuchów aspirant Kolter and concerning crimes committed by the former President of Poland, Lech Walesa. Aspirant Kolter, taught me that the matter should describe and send to e-mail the CPP Człuchów. What I am doing.

We are pleased to report that President Lech Walesa, breaking the criminal law, for the storage and use of firearms. President at one of the rallies code, waving his „Colt” .38 special (most likely) a revolver in his right hand, as pictured below:

a77cd62aaf8b4d6594de0b23c0aeb855

Image President Lech Walesa downloaded from the Internet portal „wPolityce.pl” at:

In addition to President Lech Walesa escorted stands Miecio Wachowski, hands are lowered, which may mean that it has supplied to the fact the manifestation of KOD in machine gun-type „pepesha.” Possession of machine guns and ordinary type gun „Colt”, imposes a special obligation under the criminal law, for the storage and use, the above mentioned, the owners thereof. Miecio and Lech Walesa participating in the room „Manifa,” they had no right to show their weapons to the general public gathered at the rally.

Should be understood that the demonstration was peaceful in nature, due to the fact that President Lech Walesa is the winner of the „Nobel Peace Prize”, awarded every year by the Swedish Academy of Sciences, the person spreading peace on Earth

Best Regards, Kazimierz R. Wojewodzki

Gmail – Lech Wałęsa